Ngày 03/12/2008, Bộ Kế hoạch đầu tư đã có văn bản số 8836/BKH-QLĐT trả lời về tính pháp lý của cơ sở tổ chức đào tạo và cấp chứng chỉ đấu thầu của Công ty Giá Xây Dựng.

Đối chiếu văn bản 8836/BKH-QLĐT thì các điều kiện mà Công ty Giá Xây Dựng đã đáp ứng:

– Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có chức năng đào tạo về đấu thầu, bồi dưỡng nghiệp vụ trong lĩnh vực đầu tư xây dựng công trình.

– Có đội ngũ giáo viên về đấu thầu (các bạn có thể truy cập website Bộ Kế hoạch đầu tư để tra cứu danh sách giáo viên nói trên).

– Khóa học tổ chức đủ 3 ngày, học viên tham gia đầy đủ và làm bài kiểm tra đạt yêu cầu mới được cấp chứng chỉ.

– Thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ theo đúng quy định tại khoản 5 Điều 5 Nghị định 58/CP và Điều 2 tại Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 678/2008/QĐ/BKH ngày 02/06/2008 của Bộ KHĐT.

– Gxd Co., Ltd nằm trong Danh sách cơ sở đào tạo về đấu thầu đăng tải trên website của Vụ Kế hoạch đấu thầu – Bộ Kế hoạch đầu tư.

– Các tổ chức, cá nhân và các bạn học viên có thể hoàn toàn yên tâm khi Thanh tra, Chủ đầu tư và các cơ quan hữu quan hỏi về tính pháp lý chứng chỉ đấu thầu được Gxd Co., ltd cấp.