Đầu năm 2022, nhận thức được tầm quan trọng của công tác quản lý tài liệu dự án, quản lý thông tin dự án, quản lý phạm vi công việc trong dự án xây dựng. Công ty CP Giá Xây Dựng (GXD) tập trung đầu tư nghiên cứu phát triển tiếp phần mềm Quản lý dự án GXD. Trong đó ưu tiên nghiên cứu phát triển các chức năng:

– Quản lý tài liệu dự án xây dựng

– Phát triển chức năng cây thư mục tích hợp phần mềm trên Excel

– Xây dựng bản đồ file tài liệu dự án

– Nghiên cứu luồng quản lý tài liệu theo trình tự đầu tư xây dựng: Chuẩn bị dự án, thực hiện dự án, kết thúc xây dựng vận hành dự án. Các khía cạnh quản lý hồ sơ hoàn thành công trình, quản lý hồ sơ nghiệm thu chất lượng, quản lý hồ sơ của Tư vấn giám sát…

– Tiêu chuẩn BS 1192 : 2007 (rev. A2 : 2016) Phối hợp tạo lập thông tin kiến trúc, kỹ thuật và xây dựng – Quy phạm thực hành (Collarorative production of architectural, engineering and construction information – Code of practice) do Viện Tiêu chuẩn Anh Quốc BSI (British Standards Institution) phát hành

– Tiêu chuẩn PASS 1192-2: 2013 (rev. 1) Chỉ dẫn kỹ thuật về Quản lý thông tin cho giai đoạn đầu tư / chuyển giao dự án xây dựng sử dụng BIM cũng do BSi phát hành.

– Nghiên cứu và dịch hàng ngàn trang tài liệu của nước ngoài qua mạng Internet về:

+ Quản lý tài liệu (Document Management)

+ Kiểm soát tài liệu (Document Control)

+ Việc làm quản lý và kiểm soát tài liệu (Document Management Jobs, Document Controller Jobs)

Ví dụ: Những đoạn dịch như dưới đây để hiểu thêm nhiều vấn đề trong công nghệ số quản lý tài liệu, hồ sơ dự án…

How does metadata work in document management? Your business has realized all the benefits of going paperless: It’s earth-friendly, your documents are searchable with a few keystrokes, and your office is uncluttered. That’s about all there is to it, right?
Wrong.

Siêu dữ liệu hoạt động như thế nào trong công tác quản lý tài liệu? Doanh nghiệp của bạn đã nhận ra tất cả những lợi ích của việc sử dụng không cần giấy tờ: Nó thân thiện với môi trường, tài liệu của bạn có thể tìm kiếm được bằng một vài lần nhấn phím và văn phòng của bạn gọn gàng. Đó là tất cả những gì liên quan đến nó, phải không?
Vậy thì bạn đã nhầm.

If that’s all you think going paperless is capable of doing for you, you’re probably not taking advantage of your files’ metadata.

Nếu đó là tất cả những gì bạn nghĩ cách làm việc không cần giấy tờ có thể làm được cho bạn, thì có thể bạn đang không tận dụng được siêu dữ liệu của tệp của mình.

What is metadata?
Metadata is the data about your documents rather than the data within your documents. It’s what makes everything searchable, but it can do much more for your workflow than that.
This information, which helps classify and organize files, is usually invisible unless an IT professional is looking for it. With a deeper understanding of metadata — what it does, how it’s made, and how it can be optimized — you can leverage it to improve your business processes.

Siêu dữ liệu là gì?
Siêu dữ liệu là dữ liệu (cho biết thông tin) về tài liệu của bạn chứ không phải dữ liệu bên trong tài liệu của bạn. Đó là thứ giúp cho việc tìm kiếm được tài liệu dễ dàng, nhưng nó có thể làm được nhiều điều hơn thế cho quy trình làm việc của bạn.
Thông tin này, giúp phân loại và sắp xếp các tệp, thường là vô hình với người dùng ngoại trừ chuyên gia CNTT đang (lập trình) tìm kiếm nó. Với sự hiểu biết sâu sắc hơn về siêu dữ liệu – siêu dữ liệu hoạt động như thế nào, cách tạo ra và cách tối ưu hóa siêu dữ liệu – bạn có thể tận dụng siêu dữ liệu để cải thiện quy trình sản xuất, kinh doanh của mình.

Phần mềm Quản lý dự án GXD với chức năng quản lý tài liệu được nghiên cứu, phát triển qua chắt lọc các tinh hoa công nghệ và tư duy mới nhất về quản của thế giới, cũng như các tư liệu từ các doanh nghiệp lớn, chuyên nghiệp của Việt Nam.