Cập nhật phần mềm QLCL GXD lên Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

Câu hỏi: Phần mềm Quản lý chất lượng công trình (QLCL GXD) đã cập nhật Nghị định 06/2021/NĐ-CP về quản lý chất lượng công trình, thi công xây dựng và bảo trì công trình chưa?

Trả lời: Đã cập nhật rồi.

Anh/chị chạy Cài đặt bản mới nhất (tìm bộ cài lưu trong máy hoặc vào gxd.vn tải lại bộ cài) hoặc chạy lệnh Trợ giúp > Thông tin phần mềm > Cập nhật. Phần mềm QLCL GXD bản mới nhất sẽ có trong máy bạn để sẵn sàng.

Cụ thể các nội dung cập nhật:

– Toàn bộ các căn cứ theo các Điều khoản mới cập nhật vào sheet Pháp lý của template, tạo file mới sẽ có ngay. (nếu không ngại bị thanh tra xử phạt thì không cần quan tâm ?)

– Các Điều khoản được trình bày trên web diễn đàn giaxaydung.vn, khi cần anh/em kích vào là ra ngay, rất tiện tra cứu

Sheet Pháp lý và các Điều khoản đã được cập nhật theo Nghị định số 06/2021/NĐ-CP
Sheet Pháp lý và các Điều khoản đã được cập nhật theo Nghị định số 06/2021/NĐ-CP

– Đưa Nghị định số 06/2021/NĐ-CP vào phần căn cứ của tất cả các sheet biên bản thay Nghị định số 46/2015/NĐ-CP.

Các mẫu biên bản nghiệm thu được cập nhật Nghị định số 06/2021/NĐ-CP
Các mẫu biên bản nghiệm thu được cập nhật Nghị định số 06/2021/NĐ-CP

– Danh mục hồ sơ hoàn thành công trình mới theo phụ lục VIb của Nghị định số 06/2021/NĐ-CP

Danh mục hồ sơ hoàn thành công trình mới theo phụ lục VIb của Nghị định số 06/2021/NĐ-CP
Danh mục hồ sơ hoàn thành công trình mới theo phụ lục VIb của Nghị định số 06/2021/NĐ-CP

Phần mềm cập nhật thêm các nội dung pháp lý vào template và Nghị định số 06/2021/NĐ-CP cũng có hiệu lực ngay sau khi ký, nên nếu công trình của bạn thực hiện chuyển tiếp theo Nghị định 06/2021 thì nên tạo file mới để tách riêng các biên bản đã làm theo pháp lý giữa cũ và các biên bản sẽ theo quy định mới mới.

Anh/em xây dựng cứ yên tâm nhé, dùng phần mềm QLCL GXD thì dù có bận rộn, pháp lý luôn được có các Kỹ sư GXD quan tâm giúp, như thuê được mấy người thư ký mẫn cán luôn.

Link tải: Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng. https://nghiemthuthanhtoan.com/nghi-dinh-so-06-thay-the-nghi-dinh-46-ve-qlcl-thi-cong-xay-dung-va-bao-tri-cong-trinh.html

Việc cập nhật là miễn phí cho tất cả người dùng bản quyền từ trước đến nay, GXD không thu thêm phí, dù đã đầu tư thêm nhiều.

Xin mời các bạn đặt mua phần mềm QLCL GXD trên https://gxd.vn hoặc liên hệ Ms Thu An 0975 398 111.