Công ty Giá Xây Dựng phát triển phần mềm cho Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh

Xuất phát từ nhu cầu phải lập, thẩm và duyệt chi phí thực hiện công tác duy tu, bảo dưỡng, bảo trì đường bộ của các Khu quản lý đường bộ thuộc Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh. Công ty CP Giá Xây Dựng được chọn trong liên danh phát triển phần mềm phục vụ công việc cho Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó Công ty CP Giá Xây Dựng phụ trách phát triển phần mềm dự toán, với yêu cầu giúp các đơn vị lập dự toán nhanh, gửi về Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh để xem xét, thẩm duyệt nhanh, phục vụ triển khai nhanh các công việc.