Cục Giám định, Bộ Xây dựng trả lời về tính pháp lý của việc lập và in nhật ký thi công bằng phần mềm QLCL GXD

Câu hỏi: Kính gửi Cục giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng
Đóng góp vào công cuộc quản lý và nâng cao chất lượng công trình xây dựng, Công ty CP Giá Xây Dựng đã nghiên cứu phát triển phần mềm Quản lý chất lượng công trình GXD (gọi tắt là QLCL GXD). Phần mềm QLCL GXD giúp tự động hóa công tác lập và quản lý hồ sơ nghiệm thu; lập, quản lý và in ấn nhật ký thi công, tính toán khối lượng nghiệm thu hoàn thành.v.v. Ứng dụng này giúp giải phóng sức lao động, nâng cao chất lượng hồ sơ hoàn thành công trình, giúp các đơn vị tập trung nguồn lực vào các công việc cốt lõi kiểm soát và nâng cao chất lượng công trình.
Để thúc đẩy việc ứng dụng phần mềm QLCL GXD vào công việc, chúng tôi có hướng dẫn các Chủ đầu tư, đơn vị Tư vấn giám sát và các Nhà thầu như sau:
Tại Khoản 2, Điều 10 của Thông tư số 26/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng có quy định về Nhật ký thi công xây dựng công trình: “2. Chủ đầu tư thoả thuận với nhà thầu thi công xây dựng về hình thức và nội dung của nhật ký thi công xây dựng làm cơ sở thực hiện trước khi thi công xây dựng công trình.”. Theo đó thì Chủ đầu tư và Nhà thầu có thể thỏa thuận trong hợp đồng về hình thức nhật ký là : dùng phần mềm Quản lý chất lượng công trình GXD để lập nhật ký thi công, nội dung nhật ký theo Khoản 3 Điều 10, in nhật ký ra hàng ngày, rồi ký và đóng vào kẹp file, không có quy định phải đóng dấu giáp lai, có sự kiểm soát của Tư vấn giám sát trưởng và Chỉ huy trưởng.
Xin hỏi chúng tôi hiểu Thông tư số 26 và hướng dẫn các bên áp dụng như trên có đúng không ? Nếu chưa đúng thì sửa lại như nào là phù hợp ? Rất mong nhận được sự hướng dẫn cụ thể của Quý Cục để Công ty Giá Xây Dựng góp phần phổ biến các quy định trong Thông tư của Bộ và ứng dụng công nghệ thông tin được đúng đắn.

Cục Giám định trả lời về tính pháp lý của việc lập và in nhật ký thi công bằng phần mềm QLCL GXD
Văn số bản số 24/GXD của Công ty CP Giá Xây dựng hỏi về về lập và in nhật ký thi công

Trả lời: Kính gửi Công ty Cổ phần Giá Xây dựng.
Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (Cục Giám định) nhận được Văn bản số 24/GXD ngày 14/06/2019 của Công ty Cổ phần Giá Xây dựng đề nghị hướng dẫn về hình thức lập nhật ký thi công xây dựng công trình; sau khi nghiên cứu, Cục Giám định có ý kiến như sau:
Theo quy định tại Khoản 2 Điều 10 Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 25/10/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng (Thông tư số 26/2016/TT-BXD), Chủ đầu tư thỏa thuận với nhà thầu thi công xây dựng về hình thức và nội dung của nhật ký thi công xây dựng làm cơ sở thực hiện trước khi thi công xây dựng công trình ; các nội dung chủ yếu của nhật ký thi công được quy định tại Khoản 3 Điều 10 Thông tư số 26/2016/TT-BXD.
Vì vậy, hình thức lập nhật ký thi công xây dựng công trình của Công ty Cổ phần Giá Xây Dựng là phù hợp nếu được Chủ đầu tư chấp thuận và thỏa thuận áp dụng với nhà thầu thi công xây dựng công trình. Chủ đầu tư và các nhà thầu phải có biện pháp quản lý, lưu trữ đầy đủ các thông tin của nhật ký thi công xây dựng để đảm bảo tính chính xác, trung thực, phù hợp với quá trình thi công xây dựng công trình.
Trên đây là ý kiến của Cục Giám định thông báo để Công ty Cổ phần Giá Xây dựng biết và nghiên cứu thực hiện.

Cục Giám định trả lời về tính pháp lý của việc lập và in nhật ký thi công bằng phần mềm QLCL GXD
Công văn số 739/GĐ-GĐ3 của Cục Giám định Bộ Xây dựng trả lời về lập và in nhật ký thi công