Quyết định số 213/QĐ-BXD ngày 04/03/2011 của Bộ Xây dựng công nhận Công ty Giá Xây Dựng là cơ sở đủ điều kiện đào tạo nghiệp vụ định giá xây dựng

Công ty Giá Xây Dựng là đơn vị đào tạo nghiệp vụ định giá xây dựng được Bộ Xây dựng công nhận. Theo Quyết định số 213/QĐ-BXD ngày 04/03/2011 của Bộ Xây dựng. Các đối tác và các bạn hoàn toàn có thể tin tưởng ở các khóa học của Giá Xây Dựng, bởi để được cấp có thẩm quyền công nhận phải trải qua quá trình kiểm tra về năng lực, tài liệu, giáo trình, hệ thống cơ sở vật chất, trường lớp…

Điều 1. Công nhận Công ty Giá Xây Dựng là đơn vị đủ điều kiện đào tạo nghiệp vụ định giá xây dựng
Điều 2. Công ty Cổ phần Giá xây dựng có trách nhiệm tổ chức đào tạo nghiệp vụ định giá xây dựng theo đúng quy định tại Thông tư số 05/2010/TT-BXD ngày 26/05/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng và cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký
Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kinh tế xây dựng, Giám đốc Trung tâm thông tin, Thủ trưởng cơ sở đào tạo có tên ở Điều 1 và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Định giá xây dựng là nghề hoạt động phải chứng chỉ hành nghề. Để đào tạo được phải là đơn vị có năng lực, có kinh nghiệm thực sự, các công việc định giá xây dựng có tác động quyết định để hàng nghìn tỷ tiền của đầu tư xây dựng của cả nước. GXD là đơn vị được Bộ Xây dựng xét duyệt hồ sơ, kiểm tra năng lực rồi mới công nhận, cho phép tổ chức đào tạo định giá xây dựng.