Phần mềm Quản lý tài liệu dự án xây dựng GXD tất cả tài liệu dự án trên 1 file Excel

Quản lý tất cả tài liệu của dự án đầu tư xây dựng công trình trên 1 file Excel. Thường thì nhiều Kỹ sư vẫn tự tổ chức quản lý tài liệu trên Excel. Dùng chức năng Hyperlink (Ctrl+K) để link tới tài liệu. Tuy nhiên, cách này khá thủ công, vẫn mất thời gian và chưa quản lý tài liệu bằng cơ sở dữ liệu (giống như thế hệ web tĩnh 1.0).

Phần mềm Quản lý tài liệu dự án xây dựng GXD (Phần mềm Quản lý tài liệu GXD, QLTL GXD) lập trình thêm các chức năng:

  • Tự động đọc file trong thư mục vào sheet Excel và tự động tạo Hyperlink
  • Tự động lấy đường dẫn file vào sheet Excel và gán vào chữ Open file
  • Phân loại tài liệu dự án xây dựng theo chủ đề, theo lĩnh vực như: Quản lý dự án, Quản lý chi phí, Quản lý đấu thầu, Quản lý hợp đồng, Quản lý chất lượng…

Để quản lý tài liệu dự án xây dựng thì cần thấy: mỗi tài liệu dự án xây dựng còn có thêm nhiều thuộc tính: các mô tả, ý kiến chỉ đạo, vấn đề liên quan đến điều khoản nào, ghi chú thực hiện, chú ý những vướng mắc, từ khóa. Bình thường chúng ta chỉ tìm 1 file tài liệu nào đó bằng tên của nó hoặc thời gian, rất ít dùng thêm các thông tin khác, ví dụ: muốn ghi lại 1 ý kiến của sếp nào đó chỉ đạo trong cuộc họp dự án liên quan đến sửa file, lại phải ghi ra sổ hoặc chỗ nào đó mà không đi liền với file dự án..

Với phần mềm Quản lý tài liệu dự án xây dựng GXD, các Kỹ sư GXD nghiên cứu đưa ra ý tưởng: mỗi file tài liệu cũng giống như các phần tử (elements) trong Revit có rất nhiều thuộc tính (properties). Quá trình làm việc với 1 file theo mô hình quản lý tài liệu dự án bạn cũng phải bổ sung thêm các thông tin giống như properties của 1 cấu kiện trong Revit. Các thông tin này về file tài liệu dự án xây dựng sẽ được lưu vào cơ sở dữ liệu, từ đó việc tìm kiếm, ghi lại các thông tin, ghi chú, ý kiến,… dẫn đến thế hệ quản lý tài liệu dự án xây dựng mới như là Web 3.0 mà chúng ta đang truy cập các web hiện nay.

Việc sử dụng các kiến thức chuyên môn, am hiểu công việc quản lý dự án xây dựng giúp chúng tôi phân loại giúp bạn các tài liệu chung theo lĩnh vực: Quản lý dự án, Quản lý chi phí, Quản lý đấu thầu, Quản lý hợp đồng, Quản lý chất lượng, Quản lý thanh quyết toán…