Quyết định số 213/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng công nhận Công ty Giá Xây Dựng là cơ sở đủ điều kiện đào tạo nghiệp vụ định giá xây dựng

Quyết định số 213/QĐ-BXD ngày 04/03/2011 của Bộ Xây dựng công nhận Công ty Giá Xây Dựng là cơ sở đủ điều kiện đào tạo nghiệp vụ định giá xây dựng Công ty Giá Xây Dựng là đơn vị đào tạo nghiệp vụ định giá xây dựng được Bộ Xây dựng công nhận. Theo Quyết định số 213/QĐ-BXD ngày 04/03/2011 của Bộ Xây dựng. Các đối tác và các bạn hoàn toàn có thể tin tưởng ở các khóa học của Giá Xây Dựng, bởi để được cấp có thẩm quyền công nhận phải trải qua quá trình kiểm...

Read More