GXD triển khai lớp giảng viên GXD khóa 2

i tiếp thành công khoá học đào tạo Giảng viên GXD khoá 1. Khoảng tháng 10/2016, GXD đã tập hợp khoá Giảng viên GXD Khoá 2.

Đọc thêm