Quyết định số 213/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng công nhận Công ty Giá Xây Dựng là cơ sở đủ điều kiện đào tạo nghiệp vụ định giá xây dựng

Quyết định số 213/QĐ-BXD ngày 04/03/2011 của Bộ Xây dựng công nhận Công ty Giá Xây Dựng là cơ sở...

Đọc thêm