Triển khai trang phần mềm GXD để phục vụ khách hàng tốt hơn

Công ty CP Giá Xây Dựng triển khai trang phần mềm GXD để có thể phục vụ khách hàng tốt hơn. Trước đây trang phần mềm GXD tại địa chỉ http://phanmem.giaxaydung.vn đã giúp khách hàng tìm hiểu thông tin, xem các hướng dẫn và đầu tư đặt hàng mua các phần mềm GXD. Thời gian, xét thấy còn những hạn chế trong phục vụ khách hàng như: Việc tìm kiếm bộ cài còn khó khăn, việc nhận các thông báo mới về cập nhật sản phẩm cũng chưa được tốt, việc thanh toán qua mạng cũng chưa tốt. Do đó GXD JSC đã quyết định đầu tư cho 1 trang phần mềm GXD mới phục vụ khách hàng tốt hơn.

Leave a Reply